Moje konto

Obowiązek informacyjny

 

 • LAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO www.budchem.com.pl
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.budchem.com.pl (dalej: „E-Sklep”) jest: Budchem Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk Sp.J., ul. Browarna 8, 61-063 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000075476, NIP 782 10 05 947 (dalej: „Administrator”).  
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);  
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji;
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach E-Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w E-Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach E-Sklepu.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW FIRMY BUDCHEM
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budchem Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk Sp.J., ul. Browarna 8, 61-063 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000075476, NIP 782 10 05 947 (dalej: „Administrator”).  
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy. Ponadto, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.
 • KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW, USŁUGOBIORCÓW I DOSTAWCÓW
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budchem Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk Sp.J., ul. Browarna 8, 61-063 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000075476, NIP 782 10 05 947 (dalej: „Administrator”).  
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do zabezpieczania i dochodzenia roszczeń.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy. Ponadto, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budchem Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk Sp.J., ul. Browarna 8, 61-063 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000075476, NIP 782 10 05 947 (dalej: „Administrator”).  
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Prosimy, aby w CV zawarta była Klauzula Zgody, np. o treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
  Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami do rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.